Loại bỏ Molypden

Natri tungstate hình ảnh

Molypden giải thể được lấy ra từ các giải pháp natri Tungstat bằng cách thêm axit sunfuric để hạ thấp giá trị pH của dung dịch đến giữa khoảng 8 và khoảng 5, thêm vào dung dịch natri Tungstat một sulfide tan trong nước trong một số tiền ít nhất là 0,5 gram mỗi lít ( gpl) vượt quá mà yêu cầu để kết tủa ở dạng sunfua molypden và một số kim loại khác, sau đó hạ thấp giá trị pH của dung dịch natri Tungstat tới giữa khoảng 4,0 và 1,5 càng nhanh càng tốt bằng axit sulfuric theo một cách nào đó để kết tủa molypden trisulfide trong khi giảm thiểu đồng kết tủa của vonfram.

Hợp chất vonfram cao độ tinh khiết và volfram được sản xuất bởi tiêu hóa scheelite và wolframit để tạo thành các giải pháp Tungstat natri mà đã được tinh chế và xử lý để tạo thành amoni paratungstate, một tiền chất để sản xuất các hợp chất vonfram khác và kim loại vonfram. Molybdenum thường được gắn liền với scheelite và Wolframit và phải được gỡ bỏ từ các giải pháp Tungstat để cung cấp sản phẩm vonfram thương mại chấp nhận được.

Các quy trình được biết đến với tủa molypden trisulfide từ các giải pháp natri Tungstat và thường được hướng dẫn đến các giải pháp Tungstat có hơn 500 phần triệu (ppm) molypden. Các giải pháp như vậy có thể dễ dàng điều trị hơn so với các giải pháp có chứa ít hơn 100 ppm hoặc thậm chí 50 ppm molypden, đặc biệt là khi các dấu vết của các chất hữu cơ cũng có mặt. Sáng chế này cho phép điều trị các dung dịch chứa 15 ppm molypden cũng như những giải pháp có chứa nhiều như 20.000 ppm molypden.